Aneso, s.r.o. Praha komplexní správa nemovitostí

Naše společnost ANESO, s.r.o. byla založena 23. 5. 1997. Od svého založení byla vždy hlavním předmětem činnosti správa nemovitostí a s ní související úkony. Aktuálně zajišťujeme správu 2 757 bytových jednotek ve 181 domech v majetku 94 právních subjektů v Praze.

Správa nemovitostí

Správa nemovitostí je komplex činností, pro které je třeba mít určité znalosti a zkušenosti hned v několika odvětvích, od řešení technického stavu budovy, přes vedení evidence osob, majetku a účetnictví, až po složité právní úkony spojené se správou majetku a optimalizaci nákladů na provoz objektu. Máme letité zkušenosti se správou nemovitostí. Zakládáme si na tom, abychom zajistili naše služby co nejefektivněji oproti konkurenci. 

Pokud si přejete jako společenství vlastníků, bytové družstvo nebo majitel objektu nejen v lokalitě Prahy 6 změnit správce nemovitosti, rádi pro Vás připravíme nabídku.

Služby – správa nemovitostí od Aneso, s.r.o. Praha

 • příprava uzavírání nájemních smluv (smluv na užívání bytu) k bytovým jednotkám ve svěřených nemovitostech a k svěřeným pozemkům dle pokynů vlastníka nebo společenství vlastníků, a to nejen pro lokalitu Praha 6
 • evidence a sledování nájemních smluv (smluv na užívání bytu), ukončení jejich platnosti na základě pokynů vlastníka nebo společenství vlastníků
 • neprodlené informování vlastníka o uvolnění bytových jednotek ve spravovaných nemovitostech nejpozději do 10-ti pracovních dnů po tom, co bylo ANESO, s.r.o. Praha seznámeno s jejich uvolněním
 • vymáhání dlužného nájemného (příspěvku do fondu oprav) a úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu a nebytových prostor, vyměřování poplatku z prodlení a podávání návrhů na zahájení soudního řízení
 • provádění takových opatření, která povedou k nápravě v případech neoprávněného nakládání s nájemními prostory nebo v případech porušování pořádku a klidu v domě (viz § 711, odst.1, písmeno c. Občanského zákoníku)
 • vedení a trvalá aktualizace a archivace technické evidence včetně pasportizace všech spravovaných domů, bytů a nebytových prostor prostřednictvím správního programu DES
 • řádné a včasné poskytování služeb spojených s užíváním bytů a s nájmem nebytových prostor platícím nájemcům, zprostředkování všech služeb nezbytných pro chod objektů
 • zajišťování povinností ukládaných právními, bezpečnostními, hygienickými a požárními předpisy
 • smluvní zajišťování dodávky médií a servisní činnosti nezbytně nutné pro bezproblémový provoz domů, zejména el. energie, plynu, pevných paliv, vody, tepla a TUV, revizí a údržby výtahů,  odvozu odpadků atd.
 • placení faktur za dodávky služeb spojených s užíváním bytů ve stanovených termínech, kontrola správnosti fakturovaných částek
 • zajišťování informací směrem k nájemcům o případném přerušení dodávek médií dle předchozího bodu, včetně uvedení důvodu přerušení
 • zajištění pravidelného úklidu společných prostor domů a pozemků  včetně údržby zeleně, nacházející se na pozemcích, a chodníků, přiléhajících ke spravovaným nemovitostem

Pro více informací navštivte naše kamenné stránky na tomto odkazu.